شرایط اولیه و لازم برای طرح ایده در شورا ی مرکز:

  1. داشتن تیم مناسب با توان اجرایی بالا
  2. داشتن برنامه
  3. داشتن انگیزه

  1-1- اطلاعات نماینده تیم:

  1-2- مشخصات اعضای تیم:


  توجه:نوع همكاري، بطور دقيق و به تفكيك براي هر يك از افراد در ارتباط با اجراي طرح، ذكر گردد. بطور مثال پاره وقت و سهامدار 10 درصدی

  نفر اول

  نفر دوم

  نفر سوم

  نفر چهارم

  1-7- ایده یا استارت آپ شما در چه مرحله ای است.

  10-1- خدمات پشتیبانی مورد نیاز.

  10-2- خدمات آموزشی و مشاوره ای مورد نیاز