یکپارچه سازی و همسویی تغییرات و تحولات فناورانه با بازار و بانک

معرفی:

عموماً بانک ها از خدمات و محصولات مشابهی استفاده می کنند که دلیل اصلی این تشابه نیز به دو عامل ارائه دهنده و تولید کننده آنها مرتبط است. این محصولات قبلاٌ توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی ارائه شده اند و شرکت های داخلی و وابسته به بانک ها آنها را به صورتی متمایز بومی سازی و اشاعه داده اند. خصوصاٌ صنعت بانکداری ایران که علیرغم الزام به رعایت اصول اسلامی و شریعتی نتوانسته است خدمات و محصولاتی کاملاٌ منطبق با شاخص های اسلامی ابداع نماید. شایع ترین نوآوری های صورت گرفته ارائه نمونه هایی از قراردادهای اسلامی است که آنها هم نتوانسته اند با شرایط روز جامعه تطابق کامل را داشته باشند. از سویی دیگر مدل هایی از بانکداری نیز مانند بانکداری جامع در بانک ها استقرار یافته است، لیکن بیشتر تشریفات سازمانی و تغییرات ساختاری آن شکل گرفته و بانک ها به دلیل تعاریف متفاوت از بازارهای پول و سرمایه نتوانسته اند از تمامی ابزارهای مالی برای توسعه خدمات بانکی خود استفاده کنند. همچنین فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال قدرت بیشتری را به بازارهای پول و سرمایه وارد می کنند، به طوری که فناوری های مالی و محصولات جدیدی مانند پول مجازی و فناوری بلاکچین نگرانی هایی را برای شیوه فعالیت بانکداری در آینده بوجود آورده است.

پیش بینی می شود که بانکداری در ایران منتظر جهش های فناورانه ای است که بیش از پیش و بیشتر از پیاده سازی اتوماسیون، در آینده خدمات و محصولات بانکی در خارج از حیطه مدیریتی بانک ها باشند و بانک ها فقط بتوانند بر منابع پولی نقش نظارتی و کنترلی داشته باشند. این پدیده که با ظهور و با وجود آمدم منابع کلانی از داده ها و اطلاعات شکل گرفته است موجب آن شده که بانک ها و بسیاری از سازمان های خدماتی و صنعتی بر تولید محصولات داده محور متکی شوند. پایان عصر مشتری محوری و آغاز دوران جدیدی بر داده محوری از تغییرات و تحولات پیش و رو است. البته حجم قابل توجهی از داده ها توسط مشتریان و مصرف کنندگان تولید خواهند شد ولی بایستی به اشیاء و ارتباطات اشیاء نیز در آینده نگاهی ویژه داشت. بانکداری خرد و بانکداری اشخاص مجدداٌ و به شکلی فناورانه تر ظهور خواهند کرد و در آن زمان توسعه گران و برنامه نویسان برنامه های مختلف و متنوع خواهند توانست به درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع بیشتری دست یابند. دامنه خدمات و محصولات به طوری خواهد بود که نظام های جدیدی برای تقسیم بندی و بخش بندی بازارها شکل خواهد گرفت و اینها دور از انتظار نیستند.

سیاست عمومی:

سیاست در مرکز نوآوری، ارائه خدمات و محولات فناورانه در محورهای زیر است:

  1. بانکداری اسلامی و بدون ربا: حمایت از نوآوری هایی که با شاخص های اسلامی منطبق هستند.
  2. بانکداری بین المللی: حمایت از نوآوری هایی که علاوه بر مصارف ملی، دارای قابلیت های جهانی نیز باشند و بتوان این نوآوری ها را در خارج از مرزهای ملی نیز به کار گرفت و بهره برداری نمود.
  3. بانکداری دیجیتال: حمایت از نوآوری هایی که درجه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها زیاد باشد و به سمت هوشمند سازی و اتوماسیون بیشتر و ارتباط با اشیاء باشند.
سیاست اختصاصی:

یکپارچه سازی و همسویی تغییرات و تحولات فناورانه با بازار و بانک