ارزش ها:

ارزش ها در مرکز نوآوری، ارائه خدمات و محصولات فناورانه در محورهای زیر است:

  • کاملاٌ جدید باشند و از سطح فناوری بالایی استفاده کنند.
  • کاملاٌ متمایز باشند و از سطح رقابتی بالایی برخوردار باشند.
  • کاملاٌ کاربردی باشند و امکان تجاری سازی و بازاریابی آنها وجود داشته باشد.