شتابدهنده رفاتک


شتابدهنده رفاتک، در سال 1398 و با هدف فعالیت در دو حوزه ی اصلی فناوری مالی و سلامت تاسیس گردید. این مرکز می کوشد تا با توجه به توان و زیرساخت های بانک رفاه و شرکای کلیدی آن و استفاده از توان متخصصان و نخبگان کشور به عنوان یکی از بازیگران اصلی زیست بوم فناوری مالی و سلامت ایران شناخته شود. رفاتک بستری مجهز و زیرساخت های مناسبی برای تاسیس و توسعه استارت آپ ها فراهم می آورد..

شتابدهنده رفاتک


شتابدهی ایده ها و تیم های نوپا تا رسیدن به مراحل ابتدایی موفقیت. هم گام از ابتدای راه تا نقطه امن آسایش و پیشرفت.

• فضای کاری مشترک برای کسب و کارهای نوپا

• فرصتی برای دستیابی به مشاوران و سرویس های بانکی

• برگزاری رویداد های مرتبط

• برگزاری کارگاه های آموزشی

• حمایت و نظارت تا دستیابی به راه حل خلق محصول نهایی ارزشمند

ثبت درخواست