سرمایه گذاری


از دیگر فعالیت های رفاتک، سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های منتخب است. لذا در صورتی که طرحی، ایده ای یا استارت آپی دارید و به سرمایه گذار نیازمندید، حتما با این مرکز تماس بگیرید. انواع مختلف روش های سرمایه گذاری در کنار ارائه مشاوره های تخصصی و همراهی شما عزیزان تا رسیدن به موفقیت از طریق تسهیل گری در نوآوری های شما، از وظایف این مرکز است.

فرآیند سرمایه گذاری رفاتک


req1

ارائه درخواست

ارسال ایمیل به info@refatech.com
call2

غربالگری

مصاحبه غیرحضوری برای بررسی همسویی با معیارهای رفاتک
metting3

آشنایی اولیه

جلسه حضوری برای آشنایی با تیم رفاتک و طرح کسب و کار
arzyabi4

ارزیابی موشکافانه

بررسی و راستی آزمایی اطلاعات و مستندات طرح
gharradad5

انعقاد قرارداد

مذاکرات نهایی و انجام فرآیند اداری انعقاد قرارداد
moshavere6

مشاوره و هدایت کسب و کار

حضور در کنار تیم به عنوان مشاور کسب و کار
exit7

خروج

خروج از سهامداری کسب و کار

ثبت درخواست